Loading...

JOURNAL OF UWC FACULTY OF LAW | ISSN 2077-4907 | Short URL www.ldd.org.za

Ukuqhwabela ukuba kuthathwe isigqibo sokugqibela somThetho wezona zigwebo ziphantsi

Volume: Volume 13(2) - 2009

Article type: Refereed article

Author/s: Bedu, Ronnie

Ngokoluvo olusebenzayo nolungagxeki ngokupheleleyo, abantwana bangumzekelo wethemba loluntu kunye nesiphiwo salo kwikamva lalo.' Ubu-ethe-ethe bolu luvo busenokungabi yonyani ngokupheleleyo, ingakumbi eMzantsi Afrika apho bekusenzeka rhoqo izenzo zolwaphulo-mthetho ezinobundlobongela obenziwa lulutsha.

About the author/s

Ronnie Bedu

LLB student, University of the Western Cape

Click here for biographical detail and publications listing

Click to view and download article

law library 01